Šola vodenja za delovodje

“Delovodja je kot zrak med činelama” – bi lahko rekli. Vodje srednjih in nižjih nivojev istočasno (so)delujejo z dvema organizacijskima nivojema: nadrejenim vodstvom in podrejenimi sodelavci. Poskrbeti morajo za izpolnjevanje nalog in ciljev, postavljenih s strani nadrejenih. Na drugi strani pa morajo podrejene voditi, spodbujati in usmerjati na način, da s svojim delom ustvarjajo kar največ dodane vrednosti. 

V organizacijah so vodstvene veščine za ustvarjanje dodane vrednosti zaposlenih ključnega pomena. Delovodje so pogosto strokovnjaki na svojem področju dela, primanjkuje pa jim vodstvenih veščin in znanj o vodenju: kako voditi podrejene sodelavce, da bodo le ti pri delu učinkoviti.

 NAMEN ŠOLE VODENJA ZA DELOVODJE JE UDELEŽENCE USPOSOBITI ZA UČINKOVITO VODENJE SODELAVCEV, da bodo s svojim delom lažje dosegali cilje podjetja.

GLAVNI CILJ ŠOLE VODENJA ZA DELOVODJE je doseči trajno, želeno spremembo delovanja vodij za večjo delovno učinkovitost njih samih, podrejenih sodelavcev in organizacije v celoti.

Razvoj poteka po principu Verige vrednosti Develor, ki temelji na Kirkpartickovi metodologiji za merjenje in spremljanje učinkovitosti usposabljanj.

Vse aktivnosti v okviru Šole vodenja za delovodje so usmerjene v ciljni razvoj zaposlenih, uporabo novega znanja v praksi ter merjenje in spremljanje učinkovitosti razvoja.

S pomočjo Verige vrednosti Develor dokažemo pozitivno izboljšanje organizacijske učinkovitosti.

Več o Verigi vrednosti Develor vam z veseljem povejo naši usposobljeni svetovalci.

ŠOLO VODENJA PRILAGODIMO VAŠIM POTREBAM IN ŽELJAM.

Projekt pričnemo s svetovanjem in fasilitirano delavnico postavljanja ciljev Šole vodenja za delovodje. Na enodnevni delavnici je prisotno vodstvo podjetja in vodje udeležencev šole. Delavnica je ključna za uspeh Šole vodenja za delovodje, saj na njej:

 1. Zagotovimo podporo Šoli vodenja za delovodje s strani vodstva in celotne organizacije.
 2. Določimo ključne cilje Šole vodenja za delovodje. *
 3. Dogovorimo ključna vedenja zaposlenih, potrebna za dosego ciljev Šole vodenja za delovodje.
 4. Določimo ključne kazalnike uspeha za projekt.
 5. Dogovorimo načine za spodbudo in zagotovitev uporabe novih znanj in vedenj.

ŠOLA VODENJA ZA DELOVODJE

razvija sledeče vodstvene veščine:

 • Izbira in izvajanje ustreznega stila vodenja
 • Sprejemanje odločitev in postavljanje ciljev
 • Spremljanje učinkovitosti in razvoj sodelavcev
 • Motivacija, samo-motivacija in ustvarjanje zaupanja
 • Komunikacija in zastopanje interesov
 • Upravljanje s časom, nalogami in projekti

CELOTEN RAZVOJNI PROCES JE PODPRT z aktivnostmi in orodji, ki spodbujajo razvoj in praktično rabo novega znanja pri delu:

 • Igre vlog in situacijske vaje
 • Študije primerov dobrih praks
 • Testi in kvizi
 • ‘Domače’ naloge
 • Coaching in /ali trening ob delu
 • Svetovanje za naročnika, udeležence ali udeležencem neposredno nadrejene vodje
 • Spletna aplikacija Entertraining za podporo pri učenju in za spodbujanje uporabe znanja pri delu

ENTERTRAINING PODPIRA, SPODBUJA TER MERI učenje in uporabo novega znanja pred, med in po usposabljanjih.

EnterTraining vsebuje in omogoča: 

 1. Osebni dostop za vsakega udeleženca
 2. Objavo poučnih vsebin: članki, filmi, predstavitve, …
 3. Izvedbo testov, kvizov in vprašalnikov
 4. Podajanje povratne informacije – orodje Quick Feedback
 5. Postavljanje osebnih ciljev in spremljanje napredka – orodje Commitment Tracking
 6. Analize in poročila o rezultatih, razvoju, napredku ter doseganju ciljev za naročnika

SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTA: Po vsakem izvedenem modulu predstavnik naročnika prejme poročilo z izvajalčevimi opažanji o poteku aktivnosti, razumevanju vsebine, napredku, doseženih ciljih ter predlogi za nadaljnji razvoj.

Ob koncu vsakega semestra naročnik in izvajalec pregledata učinke in uspešnost razvojnega projekta ter, po potrebi, dogovorita spremembe.

Na ta način dosežemo postavljene cilje Šole vodenja za delovodje in s tem zagotovimo večjo delovno učinkovitost zaposlenih ter uspešno poslovanje podjetja.