VERIGA VREDNOSTI DEVELOR

Pogosto se svetovalna podjetja soočajo s strankinimi potrebami po razvoju kompetenc zaposlenih ali po reorganizaciji oddelka ali podjetja kot celote.

Mi imamo ob tem neprestano v mislih UČINKOVITOST.

Develorjev think-performancekoncept temelji na kirkpatrickKirkpatrick metodologiji za merjenje učinkovitosti usposabljanj na zaposlene in organizacijo kot celoto. Večina strokovnjakov meni, da je Kirkpatrickov 4 stopenski  sistem zgolj merilno orodje. Develor, ki pa je uradno certificiran za uporabo omenjenega orodja, pa ve, da je to orodje nepogrešljivo tudi za načrtovanje.

Ko oblikujemo razvojne programe, stranko spodbudimo k razmišljanju, kaj z usposabljanji in razvojem zaposlenih pravzaprav želi doseči. Določiti je potrebno tudi ključne kazalnike uspeha (KPI – key performance indicators). Tako ob načrtovanju razvojnih projektov sprva sploh ne razmišljamo o vsebini pač pa o rezultatih, ki jih želimo doseči.

Če želimo spremljati in meriti učinke razvojnih programov, moramo določiti ključna vedenja, ki jih pri ciljni skupini moramo razviti, da bomo dosegli zastavljene cilje. Iz izkušenj vemo, da je dolgoročna sprememba delovanja in s tem napredek mogoč le, če se novo znanje in veščine uporabljajo v praksi. Pri tem je izrednega pomena, da je novo delovanje sprejeto in spodbujano s strani vseh vpletenih ter s strani organizacije kot celote.

Šele na tej točki, ko je izpolnjeno vse zgoraj našteto, se prične pripravljati vsebina razvojnega projekta. Naše treninge oblikujemo na način, da udeležence usposobimo za delovanje (ključna vedenja), s katerim bodo dosegli želene cilje.povratna inf

Po zaključenih treningih, poskrbimo, da se spremlja ključne kazalnike uspeha ter, da se spodbuja in nagrajuje uporabo novo naučenih veščin pri delu.  Ti ukrepi zagotavljajo, da se želena učinkovitost dejansko zgodi.

Pripravljeni smo na oceno naše učinkovitosti. S pomočjo Think PerformanceTM pristopa zagotavljamo kakovostno izvedbo, dejansko želeno spremembo delovanja in merljive dokaze o učinkovitosti za vas razvitega programa.

Podrobnejši opis koncepta:

Develor-jev koncept Think Performance temelji  na  metodologiji za merjenje učinkovitosti usposabljanj zaposlenih in organizacije kot celote. Večina strokovnjakov dojema 4-stopenjski  sistem merjenja učinka po metodi , kot merilno orodje. Develor, ki je uradno certificiran za uporabo omenjenega orodja, pa to orodje uporablja tudi za načrtovanje razvoja zaposlenih v organizacijah.

kirkpatrick-metodologija

  • Želeni poslovni cilji in rezultati: pred oblikovanjem razvojnih programov sprva razmišljamo o poslovnih ciljih in rezultatih, ki jih z razvojem zaposlenih želimo doseči. Določimo ključne kazalnike uspeha, s pomočjo katerih bomo vedeli kako uspešni smo na poti doseganja ciljev.
  • Želena ključna vedenja, s katerimi bomo željene cilje in rezultate lahko dosegli. V 2. fazi načrtovanja določimo ključna vedenja, ki jih pri ciljni skupini moramo razviti, da bomo dosegli zastavljene poslovne cilje.
  • Ključna področja razvoja zaposlenih določimo na osnovi (kritičnih) ključnih vedenj. Ključna področja razvoja zaposlenih so pogoj za želeno vedenje in dosego poslovnih ciljev. (Npr.: razvoj svetovalne prodaje, okrepitev vodstvenih veščin na področju motivacije podrejenih, ipd.)
  • Aplikacija novo pridobljenih znanj in spoznanj v prakso mora biti čim bolj učinkovita (časovno in vsebinsko). Iz izkušenj vemo, da je dolgoročna sprememba delovanja mogoča le, če se novo znanje in veščine uporabljajo v praksi. Pri tem je izrednega pomena, da je novo delovanje sprejeto in spodbujano s strani organizacije kot celote ter usklajeno z njenimi delovnimi procesi.

V ta namen določimo metode in sredstva za spodbujanje uporabe (novega) znanja in veščin pri delu. Tu govorimo tako o sredstvih nadzora           in razvoja (za okrepitev znanj), kot tudi o sredstvih za spodbudo in nagrajevanje. Spremlja nas eno ključnih načel pristopa: zalotiti zaposlene, ko                  delajo dobro!

  • Ključne kazalnike uspeha se spremlja ves čas trajanja razvojnega projekta. Redno/ nenehno/ sproti preverjamo ali smo na pravi poti za doseganja na začetku zastavljenih ciljev. Hkrati pa se spremlja, spodbuja in nagrajuje uporabo novih in obstoječih veščin pri delu.

Za boljšo predstavo, kako Think PerformanceTM pristop deluje v praksi,  si preberite nekaj naših zgodb o uspehu.