DEVELOR – kaj delamo?

SVETOVANJE – pomagamo opredeliti rezultate, ki jih želite doseči s pomočjo učenja in razvoja. V skladu s tem oblikujemo ustrezen razvojni program za vas. Skupaj uskladimo povezane delovne postopke in sisteme tako, da so želene spremembe obnašanja in delovanja zaposlenih ustrezno sprejete in podprte.

INDIVIDUALNI RAZVOJ – COACHING – ponujamo osebno pomoč in svetovanje v času spreminjanja osebnega delovanja in vedenja posameznika. Tovrstne spremembe so namreč posledica vseh kakovostnih učnih in razvojnih projektov.

PROGRAMI USPOSABLJANJ IN SISTEMSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH – razvijamo in izvajamo programe, ki so izrazito privlačni in vam pisani na kožo. Pripravljeni in izvedeni so tako, da spodbudijo udeležence k uporabi naučenega pri njihovem delu. S tem spodbudijo tudi njihov osebni napredek.

Razvojni programi DEVELOR neposredno spodbudijo hitrejše doseganje vaših poslovnih rezultatov. Učinke tovrstnih razvojnih programov merimo in rezultate tudi dokažemo.

Osredotočamo se na razvoj veščin:

  • vodenja ljudi in organizacij
  • prodaje
  • talentov
  • organizacijske učinkovitosti

USPOSABLJANJA – zakaj sama usposabljanja nimajo dovolj velikega učinka?

 “Dejstvo je, da večina treningov nima dovolj velikega vpliva na poslovne rezultate.” (Jim Kirkpatrick) razlogi-za-neucinkovitost-usposabljanj

Kljub temu, večina organizacij skoraj izključno investira le v izobraževalne dogodke.

shema-investicij-v-usposabljanja

 USPOSABLJANJA na način   think-performance

Develorjev koncept Think PerformanceTM temelji na kirkpatrick metodologiji za merjenje učinkovitosti usposabljanj na zaposlene in organizacijo kot celoto. Večina strokovnjakov dojema 4 stopenjski sistem po metodologiji Kirkpatrick kot merilno orodje. Develor, ki je uradno certificiran za uporabo omenjenega orodja, pa to orodje uporablja tudi za načrtovanje usposabljanj v organizacijah.

Ko oblikujemo razvojne programe, stranko spodbudimo k razmišljanju, kaj z usposabljanji in razvojem zaposlenih v resnici želi doseči. Določiti je potrebno ključne kazalnike uspeha. Sprva razmišljamo o rezultatih, ki jih želimo doseči.

Za spremljanje in merjenje učinkov razvojnih programov, moramo določiti ključna vedenja, ki jih pri ciljni skupini moramo razviti, da bomo dosegli zastavljene cilje.

Iz izkušenj vemo, da je dolgoročna sprememba delovanja mogoča le, če se novo znanje in veščine uporabljajo v praksi. Pri tem je izrednega pomena, da je novo delovanje sprejeto in spodbujano s strani organizacije kot celote.

povratna inf

Naše programe oblikujemo na način, da  razvijemo taka ključna vedenja udeležencev,  ki bodo spodbudila doseganje planiranih poslovnih rezultatov. Poskrbimo, da se sprememba vedenja in obnašanja spremlja in meri na podlagi ključnih kazalnikov uspeha, ki jih skupaj z naročnikom dogovorimo na začetku izvajanja programa.

Spodbudimo uporabo novo naučenih veščin pri delu.Skupaj z naročnikom vzpostavimo sistem, ki zagotavlja, da se želena učinkovitost dejansko zgodi.

Pripravljeni smo na oceno naše učinkovitosti. S pomočjo Develor pristopa Think PerformanceTM  zagotavljamo kakovostno izvedbo, dejansko želeno spremembo delovanja in obnašanja zaposlenih in merljive dokaze o učinkovitosti programa, ki smo ga pripravili in razvili za vas in skupaj z vami.

develor »Učenje ni dogodek, temveč proces!«   x-lear1

Vedno več organizacij prepoznava resničnost Brinkerhof-ove raziskave:

”Učinek na kakršenkoli človeški razvoj je močno odvisen od tega, kaj se je dogajalo pred in po usposabljanjih.” Develor’s x-learning koncept je način za razširitev učenje tako v času kot tudi globini.

NAŠA ORODJA: 

kirkpatrick Učinke naših storitev spremljamo in merimo v skladu z metodologijo Kirkpatrick Partners, za katero smo uradno certificirani.

entertraining je Develor-jevo edinstveno spletno orodje, ki podpira koncept X-learning. Orodje uporabljamo pred usposabljanji z namenom, da udeležence pripravimo na proces razvoja in učenja (ogled filmov, branje strokovnih besedil, samo-ocena veščin, povratne informacije o delovanju). Med usposabljanjem udeleženci preverjajo svoje znanje s pomočjo kvizov in testov. Situacijske vaje in igre vlog so podprte s funkcijo QuickFeedback. Po koncu programa udeleženci z orodjem CommTrack  oblikujejo osebno zavezo za prenos in uporabo novega znanja v vsakodnevni delovni praksi.

discoverySmo uradni zastopniki svetovno priznanega podjetja Insights®.

Insights® Discovery osebni profil je osebno razvojno orodje.  Z njegovo pomočjo posamezniki bolje razumejo svojo osebnost, lažje prepoznajo in se prilagajajo drugim osebnostnim tipom ter učinkovito komunicirajo v različnih situacijah. Na podlagi osebnega profila Insights® Discovery temeljijo razvojni programi za vodje, prodajalce in celoten delovni tim.

 fasilitacijaFasilitacija / moderacija (izvedena po metodi IAF – International Assotiation of Facilitators)Skupinska fasilitacija je proces pri katerem fasilitator popolnoma nevtralno spremlja in vodi miselni proces, dialog skupine v smeri dogovora ciljev in akcijskega plana. Fasilitator nima nobene pravice odločanja, njegovo udejstvovanje mora biti povsem ne-manipulativno.Namen fasilitacij je povečati učinkovitost skupine, povezati skupino ter skupini pomagati izboljšati učinkovitost, način reševanja težav in sprejemanja odločitev.

team-sociomapping Team Sociomapping® – omogočanatančno, matematično podkrepljeno analizo in vizualizacijo odnosov v delovnem timu.

S pomočjo analize Team Sociomapping® hitro in učinkovito zaznamo upad sodelovanja in problematične odnose med posameznimi člani tima. Na ta način lahko nenehno izboljšujemo učinkovitost sodelovanja in komunikacije ter s tem pozitivno vplivamo na rezultate poslovanja.

Develor skrbi za:

Nepozabno učenje

Obvladljive spremembe

Merljive rezultate