X-Learning koncept

xl

“Trening ni dogodek, pač pa je proces.” Vedno več organizacij prepoznava resničnost Brinkerhof-ove raziskave: ”Učinek na kakršenkoli človeški razvoj je močno odvisen od tega, kaj se je dogajalo pred in po treningih.” Develor princip “X-learning” je način za razširitev učenje tako v času kot tudi globini.

Neucinkovitost usposabljanj

Develor se osredotoča na pripravo udeležencev, kot tudi delovnih organizacij, na želeno spremembo vedenja. Ob običajnih pripravljalnih razgovorih in vprašalnikih, poudarjamo potrebo po poglobljeni analizi obstoječega vedenja in delovanja bodočih udeležencev usposabljanj. Postavljeni cilji usposabljanj ter udeleženci sami vplivajo na to, katera orodja ali pristop bomo pri tem uporabili: testiranje kompetenc, shadowing, monitoring, skriti kupec, metoda ocenjevanja 360°, razvojni centri, …

X-learning koncept SI

Oblikovanje vsebine zahtevnih razvojnih projektov Develor pričnemo z opredelitvijo željenih poslovnih rezultatov naročnika in z njegovimi poslovnimi izzivi.  Skupaj z naročnikom določimo ključne poslovne kazalnike uspešnosti, ki jih je potrebno izboljšati. To je osnova za opredelitev željenih ključnih vedenj in delovanja zaposlenih, kar je potrebno razviti, da bi dosegli pričakovanje poslovne rezultate.

Develor strokovnjaki pri tem sledimo priznani metodi merjenja učinka usposabljanj in razvoja zaposlenih Kirkpatrick. Le na ta način se zagotovi učinkovitost razvojnih programov, uspeh zaposlenih in s tem uspeh podjetja. Pripravljenost na spremembe je pri tem ključnega pomena. Potrebno je zagotoviti, da organizacija, vodje, ostali sodelavci in druge zainteresirane stranke podpirajo in se pozitivno odzivajo na nastale spremembe.

Po usposabljanjih pričnemo z aktivnostmi, ki zagotavljajo spremenjeno vedenje v skladu z novimi znanji in spoznanji. Le tako dosežemo ustrezno motiviranost in predanost zaposlenih k uporabi novega znanja pri vsakdanjem delu. Uvajamo sisteme za spremljanje uporabe novega znanja, ki omogočajo takojšjno in stalno povratno informacijo, tako za organizacijo, kot tudi za posameznega zaposlenega. Saj drži, da ”največja spodbuda k spremembi, je ravno napredek v procesu spreminjanja.” Zavestno in strukturirano izvajanje po Develor principu “X-learning” zagotovi, da razvojni programi pripomorejo k doseganju poslovnih rezultatov. S tem dokažemo, da usposabljanja ustvarjajo resnično dodano vrednost za delovanje sleherne organizacije.