X-Learning koncept

xl

“Trening ni dogodek, pač pa je proces.” Vedno več organizacij prepoznava resničnost Brinkerhof-ove raziskave: ”Učinek na kakršenkoli človeški razvoj je močno odvisen od tega, kaj se je dogajalo pred in po treningih.” Develor’s x-learning koncept je način za razširitev učenje tako v času kot tudi globini.

Neucinkovitost usposabljanj

Develor se osredotoča na pripravo udeležencev, kot tudi delovnih organizacij, na želeno spremembo vedenja. Poleg običajnih pripravljalnih razgovorov in vprašalnikov, poudarjamo potrebo po poglobljeni analizi obstoječega vedenja in delovanja bodočih udeležencev usposabljanj. Postavljeni cilji usposabljanj ter udeleženci sami vplivajo na to, katero orodja ali pristop bomo pri tem uporabili: testiranje kompetenc, shadowing, monitoring, skriti kupec, metoda ocenjevanja 360°, razvojni centri, …

X-learning koncept SI

Oblikovanje vsebine zahtevnih razvojnih projektov se prične pri določitvi ključnih poslovnih kazalnikov uspešnosti, ki jih potrebno izboljšati. To je tudi vir za opredelitev ključnega vedenja oz. delovanja, ki ga je potrebno razviti, da bi dosegli pričakovane poslovne rezultate. Develor-jevi strokovnjaki pri tem sledijo logiki Kirkpatrick-ovega mehanizma za načrtovanje usposabljanj. Le na ta način namreč lahko zagotovijo učinkovitost razvojnih programov. Pri tem igrajo pomembno vlogo tudi posamezni elementi upravljanja s spremembami. Bistveno je namreč ustvariti željo po spremembi trenutnega delovanja v organizaciji. Prav tako moramo zagotoviti, da organizacija, neposredni nadrejeni, sodelavci in druge zainteresirane stranke podpirajo in se pozitivno odzivajo na novo vedenje. Po usposabljanjih se prične z aktivnostmi, ki zagotavljajo spremenjeno vedenje v skladu z novimi znanji in spoznanji. Zagotoviti je treba, da so zaposleni ustrezno motivirani in predani k uporabi novega znanja pri vsakdanjem delu. Uvajamo sisteme za spremljanje uporabe novega znanja, ki omogočajo takojšno in stalno povratno informacijo tako za organizacijo kot tudi za posameznega kandidata. Na ta način sledimo reku: ”Največja spodbuda k spremembi, je ravno napredek v procesu spreminjanja.” Zavestno in strukturirano izvajanje X-learning pristopa zagotavlja, da razvojni programi pripomorejo k doseganju poslovnih rezultatov. S tem tudi dokažemo, da so usposabljanja ustvarjajo resnično dodano vrednost za delovanje organizacije.